Toimenpiteistä lyhyesti

 

Ammattilaisuuden kehitys ja aktiivisen työllistymisen työkalut 

KENELLE:
elokuva-alan kaikenikäisille naispuolisille freelancereille ja työttömille

MITÄ:
Action! -hanke tähtää muuttamaan elokuva-alan naispuolisten työntekijöiden ja naistaiteilijoiden osaamista ja omaa asennetta muun muassa liittyen työhyvinvointiin, oman ajankäytön hallintaan ja omien rajojen varjelemiseen, omaan kehittymiseen ja positiiviseen itsekkyyteen, oman taiteilijuuden suojelemiseen sekä oman talouden osaamiseen ja hallintaan. Action-hankkeen koulutusten tähtäimenä on luvan antaminen itsestä huolehtimiseen. Lisäksi  tarkoitus on edesauttaa naisten verkostoitumista ja mahdollistaa vertaistuen antamista. 

 

Unconscious bias -koulutus 

KENELLE:
kaikille avoimet seminaarit, audiovisuaalisen alan yritykset, tuottajat ja rajoittajat, opettajat, elokuvakriitikot

MITÄ:
Unconscious bias tarkoittaa tiedostamattomia näkemyksiä ja ennakkoluuloja jotakin asiaa tai ryhmää kohtaan. Usein automaattinen ajattelu ohjaa havaintoja, asenteita, käyttäytymistä ja, mikä tärkeintä, toimintaa ja päätöksentekoa. Ajattelun vinoumia on mahdollista purkaa koulutuksen kautta.

 

Tuotannollinen hankehautomo 

KENELLE:
uran alussa oleville naispuolisille audiovisuaalisen alan käsikirjoittajille ja tuottajille 

MITÄ:
Hankehautomoon valitaan yhteensä viisi tuottaja-käsikirjoittajaparia, joilla on valmisteilla elokuva-, dokumentti- tai televisiosarjahanke. Hankehautomossa kehittäminen kohdistuu sekä käsikirjoitukseen että hankkeen tuotannollisiin osa-alueisiin. Huomiota kiinnitetään myös tekijöiden ja tuottajien ammatti-identiteetin vahvistamiseen. Teosten kehittelyvaihetta tuetaan yhteisellä työskentelyllä, johon kuuluu valmennusta, koulutusta, mentorointia, verkostoitumista sekä palautetta. Hankehautomo luo puitteet, joiden avulla vahvistetaan valittujen teosten todennäköisyyttä tulla rahoitetuksi ja tuotetuksi. 

 

Tilastoinnin ja tiedonkeruun keihttäminen

MITÄ:
Audiovisuaalisen alan tulevaisuuden toimenpiteisiin vaikuttaa keskeisesti alan systemaattinen tiedonkeruu. Tiedonkeruulla on tärkeä rooli myös muutosten seurannassa, ja tilastointikäytäntöjen yhdenmukaistaminen mahdollistaa seurannan. Action! -hankkeen tutkija käy läpi olemassa olevat audiovisuaalisen alan tilastoinnin tietolähteet ja -tarpeet ja tekee suosituksen systemaattisen tilastoinnin aloittamiseksi. Tutkija tekee hankkeen keston ajan vuosittaista seurantaa, tilastointia ja raportointia ja tuottaa vuosittaisen tasa-arvoraportin.

 
 

Mentorointi

Mentorointi on aktiivinen, osallistava ja käytännönläheinen toimintapa. Se vahvistaa osaamisen tunnistamista sekä tavoitteiden ja mahdollisuuksien hahmottamista ja konkretisointia. Mentoroinnissa hyvät käytännöt tulevat jaetuksi luontevasti. WIFT Finlandin hankehautomo- ja mentorointitoiminnan kokemuksia hyödyntäen muodostetaan uusia mentori-aktori-pareja. Action! -hankkeen mentorointitoimenpiteen puitteissa tavoitellaan pitkäjänteisempää ja usein toistuvaa toimintaa ja mentori-aktoriparien määrän kasvattamista entisestään.

Mentoreille ja aktoreille kirjoitetaan ohjeistus, toiminnan edistymistä seurataan osallistujia haastattelemalla ja oppimis- ja prosessipäiväkirjoja käyttäen. Ohjelmaan sisällytetään ammattimaisten uramentoreiden luentoja, johtamiskoulutusta sekä mahdollisuus yleiseen sparraustoimintaan.

 

Ad hoc -toiminta

Ad hoc -toiminta on uusi aloite, joka reagoi alalla tapahtuviin muutoksiin ja uusiin mahdollisuuksien luomalla tilaisuuksia, workshopeja ja käytäntöjä, joilla vastata alan kehitykseen luonnollisesti, välittömästi alan sisäisiin tarpeisiin vastaten. WIFT Finland on yhdistys, johon luotetaan ja se on taho, jolle esitetään uusia aloitteita. Käytäntö on osoittanut, WIFT Finlandin tulee vastata näihin yhteisön ja sen jäsenten tarpeesta lähteviin pyyntöihin toteuttamalla alaa kehittävää toimintaa, jota ovat mm. matalan kynnyksen ns. matchmaking-, sparraus- ja speed-dating -tapahtumat. Tämä vahvistaa naisten mahdollisuuksia päästä alalle. Toimenpiteen aikana seurataan verkostoitumisen vaikutuksia systemaattisesti.


 

Kiltatoiminta

Osana Action!-hanketta WIFT Finland järjestää jäsentensä toiveiden mukaisesti kiltatoimintaa, jonka puitteissa järjestetään säännöllisiä koulutuksia ja tapaamisia. Killat ovat kullekin alalle ominaisia epämuodollisia ryhmiä, joissa kehitetään ja kehitytään tälle ryhmälle ominaisella tavalla, osallistujien omaa ammattitaitoa kehittäen. Alustavien tutkimusten perusteella on todettu, etteivät naiset työllisty tietyissä elokuva-alan ammattikunnissa osaamisestaan ja
tutkinnostaan huolimatta. Vain naisille suunnattu kiltatoiminta tukee suoraan naisten työllistymistä ja ammatillista kehitystä.